FACULTY OF COMMUNICATION ARTS

CHULALONGKORN UNIVERSITY

วิจัย

คณะนิเทศศาสตร์เป็นส่วนงานหนึ่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีพันธกิจที่จะต้องบุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและวิจัย และสร้างผลงาน วิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2560-2563 คณะนิเทศศาสตร์จึงมีการวางแผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนยุทธ ศาสตร์ดังกล่าว เช่น จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ กองทุนเพื่อการวิจัย ไว้เป็นเงินสนับสนุน การทำวิจัยให้แก่คณาจารย์ภายในคณะ การจัดประชุมทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายวิจัย ระดับนานาชาติ การพัฒนาวารสารทางวิชาการของคณะให้มีคุณภาพในระดับนานาชาติ ตลอดจนการยื่นข้อเสนอขอทุนจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อร่วมพัฒนางานวิจัยกับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นต้น

ผลงานวิจัย

ปี ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ ผู้ให้ทุน ดาวน์โหลด
2563 ความต้องการเนื้อหาแบบเรียนออน์ไลน์เพื่อการเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา
2562 ชื่อเสียงของบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์รุ่งนภา พิตรปรีชา
2562 บทสำรวจการศึกษาไทยและผลกระทบต่อตัวผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งผ่านโครงการเตรียมงานการผลิตภาพยนตร์สารคดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาวรรณ บุญนิมิตร
2562 การสังเคราะห์องค์ความรู้สื่อบันเทิงคดีในวิทยานิพนธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 - 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา สมไพบูรณ์
2562 คุณค่าของผู้สูงอายุจากหนังสือ "จดหมายเหตุชาวบ้าน ข่าวสมเด็จย่าสวรรคตจากหนังสือพิมพ์ "Popular Chronicle From The Press, The Demise of The Princess Mother" ในสายพระเนตรสมเด็จพระเจ้าพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
2562 การสื่อสารด้วยภาพเรื่องความยากจน ในผลงานภาพถ่ายชุด A Harlem Family ของ กอร์ดอน พาร์ค และในงานจิตรกรรมยุคสีฟ้าของ พาโบล ปิกัสโซ่ อาจารย์ ดร.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ
2562 การสื่อสารการตลาดในยูทูบและอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา
2562 From Moral Tales to Social Narratives, or The Development of Thai Comics from the early 1960s to the early 1990s. อาจารย์นิโคลัส เวอสแตปเพ่น
2561 The Early Days of Siamese and Thai Comics Art: Local and Transnational Development of the Art Form from 1906 to 1958 Nicolas Verstappen
2561 360º Panoramic Narration: The New Frontier of Storytelling Martino Cipriani
2561 การสื่อสารการตลาดบูรณาการของพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง รองศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ องค์ครุฑรักษา
2559 แนวทางการกำหนดกรอบจริยธรรมการโน้มน้าวใจในการประชา สัมพันธ์ รองศาสตราจารย์รุ่งนภา พิตรปรีชา
2559 การ์ตูนไทยในศตวรรษที่ 21 : ความหลากหลายและอัตลักษณ์ของ นักเขียนการ์ตูนไทยรุ่นใหม่ Mr.Nicolas Verstappen
2558 การกำหนดภาพลักษณ์สยามประเทศในการเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ตันติเวชกุล
2559 แนวโน้มการศึกษาวาทวิทยาในยุคโลกาภิวัฒน์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ เมตตา วิวัฒนานุกูล / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภัสสรา ชัยวงศ์ / Professor Daradirek Ekachai / Professor Nittaya Campbell
2558 การเปิดรับสื่อสุขภาพขอนักศึกษาต่างชาติในกรุงเทพมหานคร อาจารย์สมิทธิ์ บุญชุติมา
2558 การผสมสผสานสื่อพื้นบ้านให้เป็นโครงการของรัฐในการสร้างเมือง เพื่อสามารถรับมือต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาบนลุ่มน้ำ Tenryu ประเทศญี่ปุ่น Dr.Senjo Nakai
2558 ปรัชญาการเมืองว่าด้วยการสื่อสารเสรีของลุควิก วอน มีส Dr.Pavel Slutskiy
2557 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงจากการผสมผสานทางวัฒนธรรม ระหว่างละครพื้นบ้านไทยกับละครบริทิช แพนโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์
2557 การวางกรอบของสื่อ การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนไทยต่อการ แข่งขันกีฬา Paralympic กับผลด้านการเปลี่ยนแปลงของนัก กีฬาพาราลิมปิกและนโยบายด้านการกีฬาเพื่อผู้พิการในประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
ปี ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ ผู้ให้ทุน
2559 กระบวนการเรียนรู้สื่อสารการแสดงเพื่อพัฒนาผู้เรียนศิลปะการเต้น อาจารย์ ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร
2557 การแสดงบทบาทการทำงานของนักวารสารศาสตร์ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิทธิ์ บุญชุติมา
2556 การเปิดรับข่าวสารและการรับรู้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผู้ใช้บริการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาจารย์ ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
2556 เรื่องเล่าดิจิตอลกับการสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียน อาจารย์ ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์
2556 การสร้างสรรค์การสื่อสารเชิงสุนทรียะเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้อาจารย์ ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
2556 การพึ่งพาสื่อของประชาชนในเหตุการณ์พิบัติภัยทางธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา
2557 การใช้งาน ความเสี่ยง การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและแนวทางการสอนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับนักเรียนมัธยมในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา
2557 ประทุษวาจาทางการเมืองในพื้นที่ออนไลน์ ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง ก่อนและหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต
2556 การใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานเพื่อการวิเคราะห์กรอบความคิดในงานประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์
ปี ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ ผู้ให้ทุน
2559 การใช้งาน ความเสี่ยง การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและแนวทางการสอนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับนักเรียนมัธยมในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา
2559 การพัฒนาและส่งเสริมแนวทางการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้อาจารย์ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ
2558 โครงการศึกษารูปแบบการสื่อสารและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความคิดเห็นและทัศนคติในพื้นที่ดำเนินงานมูลนิธีปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ อัศวดรเดชา
2557 โครงการการจัดทำจดหมายเหตุ 60 ปี โทรทัศน์ไทย ผู้อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว
2557 โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมด้านสื่อมวลชน รองศาสตราจารย์ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
2557 โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมด้านสื่อมวลชน รองศาสตราจารย์ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
2557 การใช้งาน ความเสี่ยง การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและแนวทางการสอนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับนักเรียนมัธยมในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา
2556 โครงการกึ่งทศวรรษแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน : ทบทวนการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต ผู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
2556 การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รองศาสตราจารย์พัชนี เชยจรรยา
2556 การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รองศาสตราจารย์พัชนี เชยจรรยา
ปี ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ ผู้ให้ทุน
2557 โครงการศึกษาการรับรู้ ความคิดเห็น และทัศนคติ ต่อโครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร อาจารย์วิไลรักษ์ สันติกุล
2559 โครงการศึกษาพร้อมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อโครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3 (มีนาคม-สิงหาคม 2558) อาจารย์วิไลรักษ์ สันติกุล
2559 โครงการศึกษาพร้อมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อโครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 4 (กันยายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559) อาจารย์วิไลรักษ์ สันติกุล
2559 โครงการศึกษาพร้อมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อโครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 5 (มีนาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559) อาจารย์วิไลรักษ์ สันติกุล
2558 โครงการศึกษาการรับรู้ ความคิดเห็นและทัศนคติต่อรายการโทรทัศน์สโมสรสุจริต รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ อัศวดรเดชา
2558 โครงการศึกษาพร้อมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อโครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร อาจารย์วิไลรักษ์ สันติกุล