ข่าวสารและกิจกรรม

(ขยายเวลารับบทความถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2567) ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 8 ประจำปี 256

Posted on : 2024-06-10

ขยายเวลารับบทความถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2567

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ด้านการสื่อสารและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 (8th National Communication Academic Conference) ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและอัปโหลดไฟล์นำเสนอบทความได้ที่ https://forms.gle/Ck52N1s1QcmrVsvS9  และดูตัวอย่างรูปแบบบทความได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1dfBRyYA6qltR4jmH_qiNbk33CQoE3KQq?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท์ 0-2218 -2122, 0-2218-2178 
หรือทางอีเมล: grad.commarts@chula.ac.th