ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

Posted on : 2024-05-30

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ในเวลาราชการ)
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นอกเวลาราชการ)
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สามารถตรวจสอบผลการประกาศรายชื่อได้ที่
- ระบบรับสมัครเข้าศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย https://www.register.gradchula.com/ 
- อีเมลของท่านที่ระบุในใบสมัคร ทั้งใน Inbox และ Junk mail/Spam

**หากไม่ได้รับอีเมลจากหลักสูตรภายในวันประกาศผล สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมลของฝ่ายวิชาการ grad.commarts@chula.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-2182178 และ 02-2182122