ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

Posted on : 2024-05-17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ในเวลาราชการ)
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นอกเวลาราชการ)
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการประกาศรายชื่อได้ที่
อีเมลของท่านที่ระบุในใบสมัครทั้งใน Inbox และ Junk mail/Spam

**หากไม่ได้รับอีเมลจากหลักสูตรภายในวันประกาศผล สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์
grad.commarts@chula.ac.th
02-2182178 และ 02-2182122