ข่าวสารและกิจกรรม

การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Utilization of Media for Public Relations)

Posted on : 2022-04-25

การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Utilization of Media for Public Relations)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านที่นี่: https://drive.google.com/file/d/1Sl7n5twfUWcbK83zStc8CdojyZv9VuIN/view?usp=sharing