ข่าวสารและกิจกรรม

Strategic Communication Plan: Writing and Presenting

Posted on : 2022-04-25

Strategic Communication Plan: Writing and Presenting

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านที่นี่: https://drive.google.com/file/d/1-obAfjIi-sGsQbedSa8Sa1uJ5hq_AycZ/view?usp=sharing