ข่าวสารวันนี้

หลักสูตรคณะนิเทศศาสตร์

เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะนิเทศศาสตร์
(Faculty of Communication Arts)

ประกอบด้วย 5 ภาควิชา และหลักสูตรนานาชาติ

ประกาศคณะนิเทศศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ปฏิทินกิจกรรม