Speech Communication and Performing Arts

FACULTY OF COMMUNICATION ARTS

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

    ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ได้ให้บริการการเรียนการสอนแก่นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวาทวิทยา และ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง โดยนิสิตสามารถเลือกศึกษาได้ทั้งในสถานะวิชาเอกและวิชาโท ภาควิชามีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่จบจาก 2 สาขาวิชานี้ ให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในการสื่อสาร เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสื่อสาร (communication specialist) เป็นผู้ที่สามารถนำเสนอหรือออกแบบสาร (message designer) และยังมีความรู้ความเข้าใจในสาระของการบริหารกิจกรรม (speech activities) ในรูปแบบต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลักษณะการเรียนการสอนของสาขาวิชาวาทวิทยา  จะมุ่งเน้นการศึกษาแบบเข้มโดยได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด เรียนในลักษณะเป็นโครงการ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติการจริงสู่สาธารณะ และผสมผสานในเชิงบูรณาการวิชาต่างๆ ตลอดจนเรียนรู้อย่างเป็นเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ และฝึกงานด้านองค์กรวิชาชีพในช่วงปิดภาคเรียนและในภาคสุดท้ายการศึกษาปีที่ 4 นิสิตจะต้องสร้างสรรค์โครงการวาทกิจกรรมเป็นโครงการปริญญานิพนธ์ก่อนสำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพได้ในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประกอบวิชาชีพอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งดังนี้ งานด้านการเป็นผู้พูด/ผู้นำเสนอ, งานด้านวาทนิพนธ์และการใช้วาทศิลป์สร้างสรรค์ การเขียนต่างๆ, งานบริหารวาทกิจกรรมต่างๆ, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะการเรียนการสอนของสาขาวิชาสื่อสารการแสดง   ภาควิชามีเป้าหมายให้นิสิตที่สนใจจะเรียนสาขาวิชานี้เป็นวิชาเอก โดยมุ่งเน้นศึกษาเรียนรู้สื่อสารการแสดงที่ปรากฎบนเวที (stage production) และที่ปรากฎในสื่อ (media production) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโทรทัศน์ต่างๆ ผู้ที่สนใจจะเลือกเรียนสาขาวิชาสื่อสารการแสดงเป็นวิชาเอก ควรจะเป็นผู้ที่สนใจใผ่รู้ในด้านการแสดง การสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างผลงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตและการสร้างสรรค์ ทั้งบริษัทเอกชน ภาครัฐ หรือประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ นักแสดง ผู้กำกับการแสดง ผู้ช่วยผู้กำกับ ฝ่ายคัดเลือกนักแสดง ครูฝึกการแสดง หรือแอ็คติ้งโค้ช วิทยากรผู้สอนการแสดงสถาบันเอกชน หรือสถาบันการศึกษา

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำภาค (คุณสมใจ) เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2182 โทรสาร 02-218-2182

เว็บไซต์ของภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

http://scn.ncath.org/articles/rhetorical-figure-and-thai-fiction-creation-2/

หลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
 

คณาจารย์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ์

● นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

● นศ.ม. (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546

● ออ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (การตกแต่งภายใน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540

Papassara.c@gmail.com

Google Scholar

คณาจารย์ประจำภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์

● Ph.D. (Theatre & Film Studies), University of Exeter, U.K.,2008

● M.A. (Theatre Studies), The University of Leeds, U.K,1996

● นศ.บ. (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538

Jirayudh@hotmail.com

Google Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

● นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

● นศ.ม. (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2548

● นศ.บ. (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546

Prapassornch@hotmail.com

Google Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร

● ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556

● นศ.ม. (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2545

● ศป.บ. (นาฎศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2542

Uhuminky@hotmail.com

Google Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิน ชุตินธรานนท์

● ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

● นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556

● อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554

Thanasin.c@chula.ac.th

Google Scholar

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์

● Ph.D. (Drama), University of Exeter, U.K., 2012

● นศ.ม. (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

● ว.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (วิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2542

Kayafiles@yahoo.com

Google Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ฉัตราติชาต

● Ph.D. (Communication), Bournemouth University, UK, พ.ศ. 2553

● M.A. (Communication), Queensland University of Technology, AU, พ.ศ. 2541

● นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2538

wchatratichart@yahoo.co.uk

Google Scholar

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ

● นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

● นศ.ม. (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2544

● นศ.บ. (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2539

Prita_a@yahoo.com

Google Scholar

อาจารย์ ดร.ลักษณ์นัยน์ ทรงเสี่ยงไชย

● Doctor of Philosophy (Theatre Arts), University of Hyderabad (India), พ.ศ. 2563

● นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการแสดง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2553

● ศป.บ. (ศิลปะการแสดง), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ. 2549

Luxsnai.s@chula.ac.th

Google Scholar

อาจารย์ ดร.ชานนท์ ศิริธร

● นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

● นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

● วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

Chanon.si@chula.ac.th

Google Scholar

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

ติดต่อภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ชั้น 4 อาคาร 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่ภาควิชา คุณสมใจ วิเชียรชม
โทรศัพท์ 0-2218-2182