Mass Communication

FACULTY OF COMMUNICATION ARTS

ภาควิชาการสื่อสารมวลชน

ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท บัณฑิตที่จบการศึกษาจาก ภาควิชามีโอกาสเข้าทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารได้อย่างกว้างขวาง ในระดับปริญญาตรีนิสิตของภาควิชาจะศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบและการผลิตสื่อซึ่งมุ่งเน้นความรู้ภายใต้ภูมิทัศน์สื่อยุคปัจจุบัน อันประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีทางด้านสื่อสารมวลชน หลักการปฏิบัติทางด้านการออกแบบและผลิตสื่อทั้งสื่อบนจอ (on-screen media) และสื่อเสียง (audio media) ตลอดจนความรู้ความเข้าใจด้านสื่อมวลชนกับสังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพ ด้านการออกแบบเนื้อหาสำหรับสื่อบนจอและสื่อเสียงบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับระดับปริญญาโท ภาควิชาฯ จะเน้นความชำนาญเฉพาะแขนงเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นให้นิสิตเกิดการเรียนรู้เชิงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนและสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อทั้งสื่อสาระและสื่อบันเทิง เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและหาทางแก้ไขปรับปรุงปรากฏการณ์ด้านการสื่อสารมวลชนที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาสามารถประกอบวิชาชีพทางด้านสื่อสารมวลชนทั้งในฐานะอิสระและปฏิบัติงานในองค์กร ในบทบาทของผู้ผลิตสื่อที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาพและเสียงสร้างสรรค์เนื้อหาที่หลากหลายภายใต้บริบทการหลอมรวมสื่อ รวมถึงการประกอบอาชีพในบทบาทผู้ดำเนินรายการ ผู้เขียนบท ผู้กำกับรายการ นักวิจัยด้านการสื่อสารมวลชน เป็นต้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อกับอาจารย์ในภาควิชา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำภาค คุณสุธันยา คนฉลาด โทรศัพท์ 0-2218- 2168 โทรสาร 0-2218-2132 หรือ คุณชัยยา เจริญสุขเลิศวิทยา โทรศัพท์ 0-2218-2168

หลักสูตร

คณาจารย์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท อัครจันทโชติ

● นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561

● นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544

● นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539

Muya_p@yahoo.com

Google Scholar

คณาจารย์ประจำภาควิชา

รองศาสตราจารย์เมธา เสรีธนาวงศ์

● นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540

● นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536

Jibbig@hotmail.com

Google Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พักตร์พิไล คุปตะวาทิน

● Master of Fine Arts (Computer Art) Savannah College of Art and Design 2546

● นศ.บ.(การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540

Puckpilai@hotmail.com

Google Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง

● Doctor of Philosophy (International Studies) Waseda University, Japan 2554

● ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)(MA International Relations)(เกียรตินิยมเหรียญทอง) Waseda University, Japan 2551

● วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544

Jess.salathong@gmail.com

Google Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน

● Ph.D. (Media and Cultural Studies) University of Northumbria at Newcastle, United Kingdom 2550

● ว.ม.(Communication) 2542

● ว.บ.(Communication) 2537

Looknok@hotmail.com

Google Scholar

อาจารย์ ดร.ชเนตตี ทินนาม

● ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538

● วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543

● นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552

Chanettee_tinnam@yahoo.com

Google Scholar

อาจารย์ทิพยาพร ภาววิมล

● นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

● Master of Arts (Media Culture), Maastricht University, The Netherland, 2561

p.tippayaporn@gmail.com

Google Scholar

อาจารย์ ดร.วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

● ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562

● Master of International Business (International Business Management) University of Wollongong 2556

● วารสารศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551

VISAWAT.P@CHULA.AC.TH

Google Scholar

อาจารย์ ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก

● Ph.D. (Media Studies) La Trobe University, Australia. 2558

● นศ.บ.(การสื่อสารมวลชน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

● นศ.บ. (การภาพยนตร์และภาพนิ่ง) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542

MANOCH.C@CHULA.AC.TH


เจ้าหน้าที่ภาควิชา

ติดต่อภาควิชาการสื่อสารมวลชน

ภาควิชาการสื่อสารมวลชน ชั้น 3 อาคาร 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่ภาควิชา คุณสุธันยา คนฉลาด
โทรศัพท์ 0-2218-2168