Journalism

FACULTY OF COMMUNICATION ARTS

ภาควิชาวารสารสนเทศ

ภาควิชาวารสารสนเทศก่อกำเนิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งแผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ในชื่อวิชาเอกด้านหนังสือพิมพ์ซึ่งรวมอยู่กับสาขาสื่อสารมวลชน เมื่อมีการสถาปนาแผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นคณะนิเทศศาสตร์ในปี พ.ศ.2517 วิชาเอกหนังสือพิมพ์ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมีฐานะเป็นภาควิชา ในชื่อภาควิชาการหนังสือพิมพ์

ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ภาควิชาหนังสือพิมพ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวารสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่สื่อดิจิทัลและสังคมสารสนเทศมากขึ้น โดยเน้นหนักด้านวิทยาการข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศซึ่งครอบคลุมการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร สืบค้นข้อเท็จจริง การเขียน การวิเคราะห์ และสื่อสาร ตลอดจนการจัดการและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และการผลิตข้อมูลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภท โดยนิสิตในภาควิชาคาดหวังให้เป็นคนที่เข้าใจ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม สนุกกับการสืบค้นข้อมูล และมีทักษะในการแสวงหาข้อเท็จจริง โดยปัจจุบันภาควิชาได้เน้นทักษะในด้านการเป็น Data journalism นักวารสารศาสตร์เชิงชุมชน ผู้ประกอบการเนื้อหาในแพลตฟอร์มสื่อใหม่ รวมถึงนักข่าวในสำนักข่าวในและต่างประเทศ

นิสิตที่จบภาควารสารสนเทศสามารถผลิตเนื้อหาเชิงงานเขียนในรูปแบบของ Content provider บนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สร้างความเป็นเหตุเป็นผลให้กับสังคมในทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น งานข่าว งานสารคดี งานสืบค้นและรวบรวมข้อมูล รวมไปถึงการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งนิสิตสามารถทำงานในสำนักข่าว นิตยสาร วารสาร รวมถึงวารสารและเพจออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อกับอาจารย์ในภาควิชา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำภาค คุณรัชนี นงค์พยัคฆ์ โทรศัพท์ 0-2218-2140 โทรสาร. 0-2218-2142

หลักสูตร

คณาจารย์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์

● Ph.D. (Culture, Media and Creative Industries), King’s College London สหราชอาณาจักร 2559

● M.A. Journalism and Media in Globalization(with merit) City university, London, the United Kingdom 2551

● M.A. Telecommunication (Multimedia production, Michigan State University, Mchigan 2543

● M.A. Mass Communication in Policy and Planning, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539

● B.A. English language, minor in Psychology, ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2534

Parivudh@hotmail.com

Google Scholar

คณาจารย์ประจำภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ

● Ph.D. (Journalism Studies) School of Journalism, Media and Cultural Studies , Cardiff University ประเทศสหราชอาณาจักร 2556

● M.A. (Broadcast Journalism) Emerson College 2544

● นศ.บ.(วารสารสนเทศ) 2540

Phansasiri.k@chula.ac.th

Google Scholar

อาจารย์ ดร.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ

● Ph.D. (Film Studies) Toulouse University 2554

● M.A. (Film Studies) Toulouse University 2549

● M.A. (Arts) Toulouse University 2547

● ศิลปศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538

Taatoulouse@hotmail.com

Google Scholar

อาจารย์พรรณพิมล นาคนาวา

● นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538

● วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาการหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531

Spanpimo@gmail.com

Google Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม

● Ph.D. (Journalism Studies) United Kingdom 2563

● M.A. (Journalism) University of Westminster 2551

● วารสารศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547

SAKULSRI.S@CHULA.AC.TH

Google Scholar

อาจารย์ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

● นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต, คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2557

● นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (วารสารสนเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2550

● ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2542

CHANANSARA.O@CHULA.AC.TH

Google Scholar

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

ติดต่อภาควิชาวารสารสนเทศ

ภาควิชาวารสารสนเทศ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่ภาควิชา คุณรัชนี นงค์พยัคฆ์
โทรศัพท์ 0-2218-2140