News

Faculty of Communication Arts

Taught in the course. Master's and doctoral degrees

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะนิเทศศาสตร์
(Faculty of Communication Arts)

ประกอบด้วย 5 ภาควิชา และหลักสูตรนานาชาติ

ประกาศคณะนิเทศศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ปฏิทินกิจกรรม