Chula's Logo
Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
   
 
นิสิตปัจจุบัน
  การศึกษาในคณะนิเทศฯ
แบบฟอร์ม
การประชุมวิชาการนำเสนอ
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรมและเว็บของนิสิต
การจบหลักสูตร
การประกวดและแข่งขัน
อาจารย์ที่ปรึกษา  

นิสิตทุกคนที่ศึกษาอยู่จะมีอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาแก่นิสิตในเรื่องการเรียน การลงทะเบียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ในการลงทะเบียนเรียนของทุกภาคการศึกษา นิสิตต้องติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรหัสลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้นื่องจากทางมหาวิทยาลัยต้องการให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาพบกันอย่างสม่ำเสมอ

สารบัญย่อย
พิมพ์หน้านี้ กลับด้านบน