ประกาศคณะนิเทศศาสตร์ฯ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตและตัดต่อภาพ-เสียง จำนวน 23 เครื่อง

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตและตัดต่อภาพ-เสียง และงานด้านกราฟิกดิจิทัล จำนวน 23 เครื่อง ตามรายละเอียดดังประกาศนี้

 

>>>รายละเอียดประกาศ คลิก<<<

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2218-2204 ในวันและเวลาราชการ (09.00-15.30 น.)

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560