คณะกรรมการบัญญัตืศัพท์หนังสือพิมพ์ พ.ศ.2531 บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์

  • Posted on: 26 July 2017
  • By: commarts

คณะกรรมการบัญญัติศัพท์หนังสือพิมพ์ พ.ศ.2531 โดย คุณมานิจ สุขสมจิตร รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ และ รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันอังคารที่ 25 ก.ค. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์ อาคารมงกุฏสมมติวงศ์ ชั้น 5