นิเทศ จุฬาฯ จัดทำโครงการวิจัย “การรู้เท่าทันสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม”

  • Posted on: 9 June 2017
  • By: commarts

คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย จากโครงการ ERUSMUS+ แห่งสหภาพยุโรป เพื่อทำการศึกษาวิจัย เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” (Thai Medlit For Social Change) โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของโครงการวิจัยได้ที่  thaimedlit.wordpress.com

โครงการนี้ นอกจากมหาวิทยาลัยเวียนนาแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัย Open University of The Netherlands และ Zeppelin University Friedrichshafen รวมถึงมหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซียและประเทศเวียดนาม ได้แก่ Universiti Putra Malaysia และ University Malaysia Kelantan, Academy of journalism& Communication Hanoi และ University of Social Sciences and Humanity, Ho Chi Minh City เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.ทำการวิจัย Delphi Study เพื่อรวบรวมข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ จากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้แก่นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในโครงการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด ทฎษฎี และมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ
3.จัดการอบรมเกี่ยวกับ E-learning
4.พัฒนาหลักสูตร MOOCs ในหัวข้อการรู้เท่าทันสื่อและนำไปทดสอบในประเทศเพื่อกระตุ้นความสนใจเรื่อง Media Literacy ให้เกิดขึ้น
5.จัดตั้งเครือข่ายการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ

สำหรับคณะผู้ดำเนินการวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1 อ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธ์                              หัวหน้าโครงการวิจัย
2 อ.ดร.พรรษาศิริ กุหลาบ                             หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา เมธาเสรีธนาวงศ์       นักวิจัย
4 อ.ดร.ปอรรัชม์  ยอดเณร                             นักวิจัย
5 อ.วิไลรักษ์  สันติกุล                                  นักวิจัย
6 อาจารย์พักตร์พิไล  คุปตะวาทิน                    นักวิจัย
7 Dr.Kalinga Seneviratne                            นักวิจัย
8 Mr.Shaw-Hong SER                                 นักวิจัย
9 นายศรายุทธ กุลราช                                  ผู้ช่วยวิจัย
10 นางสาวพิจาริน  สุขกุล                             ผู้ช่วยวิจัย
11 นางสาวนันทกา สุธรรมประเสริฐ                  เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการและผู้ช่วยวิจัย
12 นายจตุพร สุวรรณสุขุม                              เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการและผู้ช่วยวิจัย