ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รอบที่ 2

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รอบที่ 2 ดังนี้

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต รอบที่ 2

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รอบที่ 2

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคในเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วิธีพิเศษ)

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อ 02-218-2155, 08-218-2178 หรือ 091-889-8972 หรืออีเมล gradcomm.cu@gmail.com