นานาชาติ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 50 ปี โดยเล็งเห็นความสัมพันธ์กับนานาอารยประเทศเป็นสิ่งสำคัญ การแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี วัฒนธรรม การให้ความช่วยเหลือ การให้ความสะดวก และการบริการ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญต่อการศึกษา เพื่อการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เสริมสร้างศักยภาพของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับสากล จึงทำให้เกิดหลายโครงการขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ความร่วมมือในระดับนานาชาติ การวิจัยในระดับนานาชาติ และการให้บริการประชาคมนานาชาติ

 

สำนักงานหลักสูตรนานาชาติ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานหลักสูตรนานาชาติ หรือศึกษารายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติได้ที่นี่

www.inter.commarts.chula.ac.th

 

นิเทศศาสตร์กับนานาชาติ

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับต่างประเทศ

การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ การประชุมนานาชาติของทบวงมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทางคณะยังได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อเมริกา ออสเตรเลียน จีน และประเทศอื่นๆ ในหลายด้านด้วยกัน

การสนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตมีโอกาสไปเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการในต่างประเทศ โดยเข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับนานชาติ การฝึกงานในต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นต้น

 

การวิจัยระดับนานาชาติ

การวิจัยในระดับนานาชาติเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมาก เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถแก่บุคลากรและนิสิตแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความสามารถของบุคลากรและนิสิตให้เป็นที่รับรู้และยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วย

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มีงานค้นคว้าวิจัย ได้ส่งเสริมงานด้านการวิชาการเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การวิจัยวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การเชิญอาจารย์ชำนาญเฉพาะทางจากนานาชาติ เข้ามาให้คำปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ การเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษา การสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ และหาประสบการณ์เพิ่มเติมในต่างประเทศ

ส่วนการสนับสนุนวิชาการในต่างประเทศนั้น คณาจารย์ และนิสิตของทางคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุม และเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัย สถาบันในต่างประเทศ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความในระดับชาติ ระดับนานาชาติ การเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ และการฝึกอบรมระยะสั้นอย่างสม่ำเสมอ

 

การให้บริการประชาคมนานาชาติ

การสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมถือเป็นหน้าที่สำคัญของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้นทางคณะจึงการให้ความช่วย และการบริการประชาคมนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย ไปจนถึงเรื่องที่ประชาคมโลกให้ความสนใจ รวมทั้ง การจัดเลี้ยงรับรองอาคันตุกะต่างชาติ การประสานงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ งานด้านวิชาการนิเทศศาสตร์ เช่น การประสานงานการจัดประชุมนานาชาติด้านนิเทศศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างชาติ เป็นต้น