นิสิตเก่า

นอกเหนือจากนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันที่นับเป็นกำลังสำคัญของชาติแล้ว ชาวนิเทศ จุฬาฯยังหมายรวมถึงเหล่าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรในทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ หน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ล้วนแต่เป็นกำลังสำคัญในการ ดำเนินงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ผ่านมา คณะนิเทศศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างชาวนิเทศจุฬาฯ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ออกไปรับใช้ประเทศเป็นจำนวนมาก และชาวนิเทศจุฬาฯเหล่านั้นได้กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี

ชาวนิเทศจุฬาฯ ได้แสดงให้สังคมเห็นถึงศักยภาพ และการใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อประเทศชาติ และประชาชนให้สมกับคำกล่าวที่ว่า “เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ ประชาชน”

 

 

สมาคมนิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

นิสิตที่จบจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะได้เป็นสมาชิกของสมาคมนิสิตเก่าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัยโดยอัตโนมัติ และจะได้รับหนังสือสายใยที่ทำหน้าที่เป็นสื่อการในการแจ้งข่าวสารให้กับบรรดาสมาชิกของสมาคมฯ

 

ค้นหาฐานข้อมูลนิสิตเก่า   www.nitadechulaalumni.com

เยี่ยมชม facebook   www.facebook.com/nitadechulaalumni

 

 

มูลนิธิ ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ

ศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ เป็นเสมือน "ครูผู้สร้าง" คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็นผู้บุกเบิกการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นกำลังสำคัญในการจัดตั้ง "แผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์" ซึ่งปัจจุบันคือคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ เปรียบเสมือน "บ้าน" ที่ท่านทุ่มเทแรงกายและแรงใจตลอดชีวิตการทำงาน ก่อสร้างรากฐาน พัฒนาคณะนิเทศศาสตร์ให้มีความมั่นคงแข็งแกร่ง รวบรวมอาจารย์ที่มีความสามารถ มาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนิสิต และผลิตนิสิตที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงในวิชาชีพนิเทศศาสตร์มามากมายหลายรุ่นแล้วรุ่นเล่า จนเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย และนานาประเทศ

ภาพหลังการถึงแก่กรรมของศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ได้ก่อตั้ง "มูลนิธิบำรุงสุข สีหอำไพ" เพื่อเป็นการรำลึกถึงครูผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ โดยมีเป้าหมายให้มูลนิธิเป็นองค์กรสำคัญ ในการพัฒนาวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์แก่สังคมสนับสนุนงานวิจัยต่างๆ สืบต่อไป

ความมุ่งมั่นมานะบากบั่นที่อยู่ในจิตวิญญาณนักสู้ นักพัฒนาของท่านศาสตราจารย์บำรุงสุข ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลได้พิสูจน์ ให้เป็นที่ประจักษ์และระลึกถึงแก่ชาวนิเทศศาสตร์รุ่นหลัง รุ่นแล้วรุ่นเล่าให้สืบทอดเจตนารมณ์ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในอนาคตต่อไป

 

ชีพนี้ที่รับใช้                     มวลชน

นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ดล        ก่อตั้ง

สื่อสารสีบนุสนธิ์                ชาติประวัติ

เกียรติศักดิ์รักอยู่ยั้ง            ฝากไว้ในสก