การรับสมัครหลักสูตรนานาชาติ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักในด้านการเรียนการสอนในด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการศึกษาที่ดีเลิศ จึงเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการไว้วางใจและได้รับรางวัลต่างๆ

นอกจากนี้คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้ผู้สมัครชาวต่างชาติ สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ได้ ทั้งในหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยในปัจจุบันมีนิสิตชาวต่างชาติศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนไม่น้อย จากหลากหลายประเทศทั่วโลก

หลักสูตรที่ชาวต่างชาตินิยมสมัครเข้าศึกษามากที่สุดคือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นสากล และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ ผู้สมัครชาวต่างชาติสามารถที่จะเรียนรู้วิชาการด้านการสื่อสาร และฝึกฝนประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนซึมซับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ให้แก่ผู้สมัครชาวต่างชาติที่สนใจอีกด้วย

 

การรับสมัครเข้าคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรนานาชาติ)

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวนรับเข้าศึกษา ไม่เกิน 130 คน

2. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวนรับเข้าศึกษา ไม่เกิน 30 คน

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ http://www.inter.commarts.chula.ac.th/ 

 

หรือติดตามข่าวสารสำหรับผู้สมัคาวต่างชาติได้ที่สำนักงานวิรัชกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Office of International Affairs Chulalongkorn University) หรือโทร. 02-218-3331 หรือที่ http://www.inter.chula.ac.th/ 

หากข้อมูลที่ต้องการไม่ปรากฏในหน้าเว็บ กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2209