สัญลักษณ์และสิ่งอันทรงคุณค่า

สัญลักษณ์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสัญลักษณ์ประจำคณะเป็น "หอยสังข์" ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อโบราณ

นอกจากนี้ "หอยสังข์" ยังเป็นเครื่องหมายของการป่าวประกาศ โดยการเป่าหอยสังข์ในพิธีสำคัญนั้น จะใช้เป่าเฉพาะในยามจำเป็นเท่านั้น ซึ่งความสำคัญของการเป่าหอยสังข์นี้สามารถเปรียบได้กับการประกาศป่าวร้องที่ต้องรู้จักกาลเทศะ อีกทั้งเมื่อทำการเป่า "หอยสังข์" แล้วก็จะเกิดเสียงอันไพเราะ ซึ่งเปรียบเสมือนการป่าวร้องหรือการประชาสัมพันธ์ที่ต้องรู้จักสรรหาถ้อยคำอันไพเราะวิจิตรบรรจง จูงใจหว่านล้อมให้คนคล้อยตามและเชื่อถือเหมือนต้องมนต์สะกดจากสังข์

 

สิ่งอันทรงคุณค่าของคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์มีประวัติอันยาวนาน และได้สะสมสิ่งอันมีคุณค่าไว้หลายอย่าง ทั้งที่เป็นสิ่งอันทรงคุณค่าทางจิตใจ ทางบุคคล ทางความก้าวหน้า ตลอดจนทางประวัติศาสตร์ เช่น

- พระบรมรูป รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6

- พระบรมสาทิสลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

- ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านสื่อดิจิทัล (ห้องปฏิบัติการ HD และ Visual Studio)

- รูปปั้นศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ (คณบดีผู้ก่อตั้งคณะนิเทศศาสตร์)

- เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

- อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์

- แท่นพิมพ์รุ่นโบราณ