“นิเทศ จุฬาฯ - วารสาร มธ. - นิเทศ นิด้า” ลงนาม MOU ผนึกกำลังยกระดับวิชาการด้านการสื่อสาร

  • Posted on: 15 May 2017
  • By: commarts

 

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ (กลาง) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการร่วมกับ รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวณิช (ซ้าย) คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. และ ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (ขวา) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า ในวันที่ 15 พ.ค. 2560 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นการลงนามร่วมกันครั้งแรกของ 3 สถาบันการศึกษาด้านการสื่อสารชั้นนำของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ เพื่อยกระดับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม