ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง

ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่งนั้นแต่เดิมเป็นสาขาหนึ่งที่สังกัดอยู่ในภาควิชาการสื่อสารมวลชนที่เปิดสอนทางด้านภาพยนตร์และภาพนิ่ง ต่อมาทางทบวงมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความต้องการทางสายงานทางด้านนิเทศศาสตร์มากขึ้น จึงส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนวิชาการทางด้านภาพยนตร์ จนได้จัดตั้งภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2531

เนื่องจากสื่อภาพยนตร์และภาพนิ่งได้กลายมาเป็นสื่อเพื่อการสร้างสรรค์และสนองความต้องการของคนหมู่มากในสังคมไทยและของคนทั้งโลก ธุรกิจและอุตสาหกรรมภาพยนตร์และภาพนิ่งจึงมีผลกระทบต่อแรงงานและรายได้ของชาติเป็นจำนวนมหาศาล

นอกจากนี้สื่อภาพยนตร์และภาพนิ่งยังเป็นพื้นฐานของการผลิตสื่อที่ให้ทั้งเสียงและภาพ ซึ่งเป็นสื่อที่มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยพัฒนาคนในสังคมโดยเฉพาะให้มีความเข้าใจในข่าวสารง่ายขึ้น มีความรู้กว้างขวาง สร้างสรรค์และจินตนาการ ภาพยนตร์ยังสามารถส่งเสริมนโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติ และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาติอีกด้วย

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้หลายแห่ง เช่น ทำงานในบริษัทสร้างภาพยนตร์ สตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง โปรดักชั่นเฮาส์ บริษัทโฆษณา สำนักพิมพ์ สำนักงานหนังสือพิมพ์และนิตยสาร สถานีวิทยุโทรทัศน ์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวช้องอื่นๆ เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการและผลิตสื่อในรูปแบบของมัลติมีเดีย งานออกแบบหรือจัดภาพประกอบ และสร้างสรรค์งานภาพถ่าย

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำภาค เบอร์โทร 02-218-2150 โทรสาร 02-218-2150

 

หัวหน้าภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ (รักษาการ)

 

คณาจารย์ประจำภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง

รองศาสตราจารย์ รัตนา จักกะพาก

อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ บุญนิมิตร

อาจารย์ ไศลทิพย์ จารุภูมิ

อาจารย์ บุญเสริม เนตรเก่ง