ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ได้ให้บริการการเรียนการสอนแก่นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ ใน 2 สาขาวิชาคือ วาทวิทยา และสื่อสารการแดง โดยนิสิตสามารถเลือกศึกษาได้ทั้งในสถานะวิชาเอกและวิชาโท

ภาควิชามีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่จบสาขาวิชานี้ให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในการสื่อสาร เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสื่อสาร (communication specialist) เป็นผู้ที่สามารถนำเสนอหรืออกแบบสาร (message designer) และยังมีความรู้ความเข้าใจในสาระของการบริหารกิจกรรม (speech activities) ในรูปแบบต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

นิสิตที่สนใจจะเรียนสาขานี้เป็นวิชาเอกควรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งด้านการนำเสนอความคิดในรูปแบบการพูด การเขียนและอื่นๆ และมีความสามารถในการจับประเด็นจากการฟัง-การอ่านในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งแสวงหาความรู้รอบตัวอยู่เสมอ

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวาทวิทยา สามารถประกอบอาชีพได้ในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประกอบวิชาชีพอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งดังนี้ งานด้านการเป็นผู้พูด/ผู้นำเสนอ, งานด้นวาทนิพนธ์และหารใช้วาทศิลป์สร้างสรรค์การเขียนต่างๆ, งานบริหารวาทกิจกรรมต่างๆ, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบการสื่อสารในองค์กร, งานประสานความสัมพันธ์และความร่วมมือ และงานสื่อกลางการเจรจา

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำภาค (คุณสมใจ) เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2182 โทรสาร 02-218-2182

 

หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์  

 

คณาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้ง ศรีอัษฏาพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ

อาจารย์ ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธ์

อาจารย์ ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

อาจารย์ ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร

อาจารย์ ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ์