ภาควิชาการสื่อสารมวลชน

ภาควิชาการสื่อสารมวลชน เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และบัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชานี้มีโอกาสเข้าทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารได้อย่างกว้างขวาง

ในระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นการสอนความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการปฏิบัติด้านการสื่อสารมวลชน โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่เสริมสร้างการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ และการปฏิบัติการด้านวิชาชีพ รายวิชาส่วนใหญ่จะเน้นด้านการกระจายเสียง เช่น การกระจายเสียงเบื้องต้น การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การสื่อข่าวและการเขียนข่าว เป็นต้น

สำหรับระดับปริญญาโท ภาควิชาฯ จะเน้นความชำนาญเฉพาะแขนงเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและหาทางแก้ไขปรับปรุงปรากฏการณ์ด้านการสื่อสารมวลชนที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

แหล่งงานสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาภาควิชาการสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอผลงานผ่านสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ สังกัดในองค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระในบทบาทของผู้ดำเนินรายการ ผู้เขียนบท ผู้กำกับรายการ ผู้ผลิตรายการ นักวิจัยด้านการสื่อสารมวลชน เป็นต้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อกับอาจารย์ในภาควิชา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำภาค คุณสุธันยา เบอร์โทรศัพท์ 02-218- 2168 โทรสาร 02-218-2132 หรือ คุณชัยยา เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2173

 

หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน

อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว

 

คณาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธา เสรีธนาวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มรรยาท อัครจันทโชติ

อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง