ภาควิชาการประชาสัมพันธ์

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ เป็นหนึ่งใน 5 ภาควิชาฯ ของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือกำเนิดขึ้นพร้อมๆ กับคณะนิเทศศาสตร์(ซึ่งขณะนั้นเป็นแผนกอิสระสื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์ในปี พ.ศ. 2508) โดยมีการดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เฉพาะสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ก่อน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2522 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่และเพิ่มการเรียนการสอนในสาขาวิชาการโฆษณาขึ้นอีกหนึ่งสาขา

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์แยกการศึกษาออกเป็น 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และ สาชาวิชาการโฆษณา

ในด้านสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ จะเน้นหนักที่ทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติงานทางการประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาด ผู้เรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การโน้มน้าวใจ การสร้างประชามติ ตลอดจนทักษะการใช้สื่อประเภทต่างๆเพื่อประโยชน์ในงานประชาสัมพันธ์

ส่วนในด้านสาขาวิชาการโฆษณาจะเน้นหนักในด้านงานโฆษณาต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณา และการสื่อสารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนสื่อ การรณรงค์ทางการโฆษณา การเขียนบทโฆษณา นิเทศศิลป์และคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อการโฆษณา และการวิจัยโฆษณาและการตลาด

แหล่งงานสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย แหล่งงานอาชีพโดยตรง เช่น เอเยนซีประชาสัมพันธ์ หน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรสาธารณะกุศล และธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้อาจประกอบธุรกิจ ด้านสื่อ เช่น การจัดทำสื่อต่างๆเพื่อการประชาสัมพันธ์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อกับอาจารย์ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำภาค คุณวิยดา เบอร์โทร 02-218-2163 โทรสาร 02-218-2130 สาขาวิชาการโฆษณา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำภาค คุณอาภิสรา เบอร์โทร 02-218-2185 โทรสาร 02-218-2185

 

หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา

 

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

รองศาสตราจารย์ รุ่งนภา พิตรปรีชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ตันติเวชกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมิทธิ์ บุญชุติมา

อาจารย์ ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์

 

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณา

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา

อาจารย์ วิไลรักษ์ สันติกุล