ภาควิชาวารสารสนเทศ

ภาควิชาวารสารสนเทศก่อกำเนิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งแผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ในชื่อวิชาเอกด้านหนังสือพิมพ์ ซึ่งรวมอยู่กับสาขาสื่อสารมวลชน เมื่อมีการสถาปนาแผนกอิสระสื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคณะนิเทศในปี พ.ศ. 2517 วิชาเอกหนังสือพิมพ์ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมีฐานะเป็นภาควิชา ในชื่อภาควิชาการหนังสือพิมพ์

ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ภาควิชาหนังสือพิมพ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาวารสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิชาซึ่งเคลื่อนเข้าสู้ความเป็นสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น โดยเน้นหนักด้านวิทยาการข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศซึ่งครอบคลุมการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การเขียน การวิเคราะห์ ตลอดจนการจัดการและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท นอกจากนี้ยังเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

นิสิตที่จบภาควิชาวารสารสนเทศสามารถทำงานในสายวิชาชีพวารสารศาสตร์โดยตรงเช่น งานหนังสือพิมพ์ งานด้านนิตยสารและวารสารประเภทต่างๆ งานข่าวในสำนักงานข่าวหรือสถานีวิทยุและโทรทัศน์ต่างๆ งานหนังสือพิมพ์ออนไลน์ งานในบริษัท ธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีความต้องการผู้มีความรู้ในด้านวิชาวารสารสนเทศ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อกับอาจารย์ในภาควิชา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำภาค คุณรัชนี นงค์พยัคฆ์ เบอร์โทร 02-218-2140 โทรสาร 02-218-2142

 

หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิจิตรา สึคาโมโต้

 

รายชื่อคณาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ขำวิจิตร์

อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์

อาจารย์ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ

อาจารย์ พรรณพิมล นาคนาวา