วารสารวิชาการ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ผลิตและจัดพิมพ์วารสารวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ วารสารนิเทศศาสตร์ และ วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

ผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าตีพิมพ์เผยแพร่ สามารถติดต่อกองบรรณาธิการวารสารได้ที่นี่

 

วารสารนิเทศศาสตร์

www.tci-thaijo.org/index.php/jcomm

 

 

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

www.jprad.commarts.chula.ac.th