รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษา

 

การลงทะเบียนเรียน

นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ต้องลงทะเบียนด้วยระบบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีระบบการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตในการลงทะเบียนเรียน โดยนิสิตสามารถศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนเรียนปกติ และการลงทะเบียนสาย ตลอดจนการชำระค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประเมินผลการประเมินผล

 

การประเมินผล

วิธีการประเมินผลการศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกออกได้ 3 วิธีการด้วยกัน คือ

  1. ประเมินผลตามเกณฑ์คะแนน
  2. ประเมินผลแบบอิงคะแนนในกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน
  3. การประเมินแบบผ่านกับไม่ผ่าน

โดยการประเมินผลแบบสองวิธีแรกจะประเมินผลการเรียนออกเป็นเกรดต่างๆ จากเกรดที่สอบผ่านเรียงลำดับจากคะแนนสูงไปต่ำ ดังนี้คือ A,B+,B,C+,C,D+,D,S และเกรดที่ไม่ผ่านคือ F กับ U

หากนิสิตได้สัญลักษณ์ I นิสิตต้องติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยเร็ว เพื่อทราบเหตุผลที่อาจารย์ยังไม่สามารถการคำนวณเกรดที่สมบูรณ์ได้ มิฉะนั้นเกรดจะเปลี่ยนเป็น F ทันทีหลังจากภาคการศึกษาถัดไปเริ่มขึ้นสองสัปดาห์

หากนิสิตได้สัญลักษณ์ X ให้นิสิตรอเกรดจากอาจารย์ผู้สอน

นิสิตสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลได้ที่สำนักทะเบียนและประเมินผล www.reg.chula.ac.th

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

นิสิตทุกคนที่ศึกษาอยู่จะมีอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาแก่นิสิตในเรื่องการเรียน การลงทะเบียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ในการลงทะเบียนเรียนของทุกภาคการศึกษา นิสิตต้องติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรหัสลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้นื่องจากทางมหาวิทยาลัยต้องการให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาพบกันอย่างสม่ำเสมอ

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมในการเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์มีความแตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี้

- อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย

- อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างประเทศ

- อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวไทย

- อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ

- อัตราการเรียกเก็บเงินประเภทอื่นๆ

 

การขอสำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนในการดำเนินการเมื่อศึกษาครบตามหลักสูตรการศึกษาของแต่ละหลักสูตร สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ในหัวข้อ “ขอสำเร็จการศึกษา” ดังนี้

- คำแนะนำขอสำเร็จการศึกษา

- การตรวจสอบข้อมูลนิสิต

- บันทึกข้อมูลขอสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละสาขาวิชาที่กำหนดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และดุษฎีบัณฑิต จะได้รับหนังสือรับรองคุณวุฒิ Transcript จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ และปริญญาบัตรของแต่ละหลักสูตร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการจบหลักสูตร และการสำเร็จการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล

 

การจบการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

นิสิตที่สามารถจบหลักสูตรได้ศึกษาจนได้รับหน่วยกิตครบตามหมวดวิชาดังนี้

 

หมวดวิชา

หมวดวิชา หลักสูตรแต่ละภาควิชาแบ่งออกเป็น 4 หมวดวิชา คือ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาที่มุ่งให้นิสิตเกิดความรู้กว้างในสรรพวิทยาการ เพื่อเป็นรากฐานของการศึกษาวิชาชีพเฉพาะ อันจะอำนวยประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในสังคม หมวดวิชาประกอบด้วยรายวิชาด้านภาษาและวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งรายวิชาเหล่านี้มีทั้งรายวิชาบังคับทั่วไป รายวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชา เป็นรายวิชาเลือก

ข. หมวดวิชาชีพพื้นฐาน เป็นหมวดวิชาแกนที่มุ่งให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจใสหลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติพื้นฐานของวิชาการนิเทศศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นยิ่งต่อวิชาชีพในทุกภาควิชา รายวิชาหมวดนี้จะเป็นรายวิชาบังคับ โดยนิสิตควรจะต้องศึกษารายวิชาบังคับในหมวดนี้ให้ครบทุกรายวิชาตามที่กำหนดไว้ก่อนจึงจะมีสิทธิเลือกเรียนวิชาเอกในภาควิชาในภาควิชาหนึ่งได้

ค. หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา (วิชาเอกและวิชาเสริม) เป็นหมวดวิชาที่นิสิตเลือกเรียน เพื่อเป็นรากฐานในการศึกษาขั้นสูงต่อไป หรือเพื่อเป็นความรู้ที่จะนำไปประกอบอาชีพ นิสิตสามารถตัดสินใจเลือกเรียนวิชาเอกในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งได้ตามความสนใจและความถนัดของตน และเลือกเรียนรายวิชาเสริมในสาขาวิชาอื่นที่เปิดสอนในคณะนิเทศศาสตร์ (สาขาวิชาเดียวหรือสองสาขาวิชาผสมกันก็ได้) ซึ่งหมวดวิชานี้ประกอบด้วยรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก

ฉ. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตเลือกเรียนได้ตามความสนใจทั่วไปทั้งภายในหรือภายนอกคณะ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

 

การจัดจำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิตทั้งหมด กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 136 - 145 หน่วยกิต โดยกระจายตามหมวดวิชาในแต่ละภาควิชา ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

 

ภาควิชา/สาขาวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชา
เลือกเสรี

หน่วยกิต
รวม

บังคับ
โครงการ

บังคับ
คณะ

เลือก
คณะ

วิชาชีพ
พื้นฐาน

วิชาเฉพาะสาขาวิชา

บังคับ

เลือก

เสริม

วารสารสนเทศ

18

12

19

34

19

16

18

6

142

การสื่อสารมวลชน
- การกระจายเสียง

18

12

16

34

25

16

18

6

145

การประชาสัมพันธ์
- การประชาสัมพันธ์

18

12

19

34

17

12

18

6

136

- การโฆษณา

18

12

19

34

18

12

18

6

137

วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
- วาทวิทยา

18

12

19

34

16

18

18

6

141

- สื่อสารการแสดง

18

12

19

34

17

17

18

6

141

การภาพยนตร์และภาพนิ่ง

18

12

19

34

25

12

18

6

144

ระดับชั้นปีการศึกษา

1-4

1-4

1-4

1-3

3-4

3-4

3-4

1-4

1-4

 

ทุนการศึกษา

นิสิตที่ต้องการทุนการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-2147 หรือ ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ นอกจากนี้สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยยังเป็นแหล่งที่นิสิตจะขอทุนการศึกษาได้อีกแหล่งหนึ่งด้วย

 

อื่นๆ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกทางการศึกษาไว้ให้แก่นิสิตทุกระดับ อาทิ

- ศูนย์ดิจิทัล

- ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์

- ห้องปฏิบัติการ

 - ศูนย์คอมพิวเตอร์

- Smart Classroom

นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ไว้ให้นิสิต เช่น ส่วนลดค่าโดยสารพาหนะสาธารณะ หอพัก สิ่งอำนวยความสะดวก บริการต่างๆ การสร้างเสริมทักษะ และการแนะนำอาชีพ โดยนิสิตสามารถติดตามข้อมูลได้ที่สำนักงานนิสิตสัมพันธ์