หลักสูตรการศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี

1. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ

2. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

3. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

4. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา

5. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาทวิทยา

6. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง

7. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์

>>สมัครเข้าศึกษา คลิก<<

 

หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

1. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

>>สมัครเข้าศึกษา คลิก<<

 

หลักสูตรปริญญาโท

1. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

- กลุ่มวิชาวารสารและสารสนเทศ

- กลุ่มวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ

- กลุ่มวิชาการสื่อสารผ่านสื่อและวาทนิเทศ

- กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม

- กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงสุนทรียะและบันเทิงคดี

- กลุ่มวิชาผลิตข่าวและสารคดี

- กลุ่มวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อบันเทิง

>>สมัครเข้าศึกษา คลิก<<

 

หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)

            1. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

>>สมัครเข้าศึกษา คลิก<<

 

            หลักสูตรปริญญาเอก

            1. นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

>>สมัครเข้าศึกษา คลิก<<

 

รูปแบบ/โครงการการสมัครเข้าศึกษา

             ระดับปริญญาตรี

             การสมัครเข้าศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้

             - ระบบแอดมิชชั่นกลาง

             - โครงการรับตรง

             - โครงการจุฬาฯชนบท

             - โครงการพัฒนากีฬาชาติ

            - หลักสูตรนานาชาติ

>>สมัครเข้าศึกษา คลิก<<

 

ระดับปริญญาโท

     คณะนิเทศศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญาโทปีละ 2 รอบ โดยคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2. ผู้สมัครเข้าศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านนิเทศศาสตร์ หรืออาชีพที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

>>สมัครเข้าศึกษา คลิก<<