คณะผู้บริหารและบุคลากร

คณบดี                                                                             ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร                                                          รองศาสตราจารย์รุ่งนภา พิตรปรีชา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                                         อาจารย์ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา                                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                                           รองศาสตราจาย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ                                                 อาจารย์ ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์

รองคณบดีฝ่ายกายภาพ                                                         อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ บุญนิมิตร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต                                                      อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ

เลขานุการคณะ                                                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิทธิ์ บุญชุติมา

หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์                                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม คลี่ฉายา

หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ                                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิจิตรา สึคาโมโต้

หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน                                             อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว

หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์

หัวหน้าภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง                                   รองศาสตราจารย์ รัตนา จักกะพาก

เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิทธิ์ บุญชุติมา

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ เลขานุการคณะฯ           นางสาวนิภาพรรณ์  แก้วสุวรรณ์

 

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร                                                          คุณเสาวณีย์ ปานพรม

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                                                         คุณนิภาพรรณ์ แก้วสุวรรณ์