หน่วยงาน

1. สำนักงานฝ่ายบริหาร

2. สำนักงานฝ่ายวิชาการ

3. สำนักงานฝ่ายบัณฑิตศึกษา

4. สำนักงานหลักสูตรนานาชาติ

5. ศูนย์ดิจิทัล

6. ศูนย์คอมพิวเตอร์

7. ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ

8. ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการสื่อสาร

9. ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์