การรับสมัครระดับปริญญาตรี

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ โดยในแต่ละปีจะมีจำนวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก

โดยทางคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตร และระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นิสิตได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด โดยในแต่ละหลักสูตรปริญญาประกอบไปด้วยบุคลากรและคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน อีกทั้งนิสิตมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในทุก สาขาวิชา เพื่อให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้

ในหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิธีการรับสมัครและคัดเลือกนิสิตใหม่ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเปิดและกระจายโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

การรับสมัครเข้าคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ก. การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions)

จำนวน 160 คน (กรุณาติดตามการประกาศองค์ประกอบค่าน้ำหนักและกำหนดการที่นี่ เร็วๆ นี้)

 

ข. การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)

1. โครงการพัฒนากีฬาชาติ จำนวนรับเข้าศึกษา 4 คน

2. โครงการจุฬาฯ – ชนบท จำนวนรับเข้าศึกษา 6 คน

3. โครงการรับตรง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ จำนวนรับเข้าศึกษา 10 คน

 

สำหรับโครงการรับตรงสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.admissions.chula.ac.th เลือกเมนูการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)

หากข้อมูลที่ต้องการไม่ปรากฏในหน้าเว็บ กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2209