ภาควิชา

คณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts) ประกอบด้วย 5 ภาควิชา ได้แก่

1.  การประชาสัมพันธ์  (Public Relations)

- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
- สาขาวิชาการโฆษณา (Advertising)

2.  การสื่อสารมวลชน  (Mass Communication)

3.  วารสารสนเทศ (Journalism)

4.  วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง (Speech Communication and Performing Arts)

- สาขาวิชาวาทวิทยา (Speech Communication)
- สาขาวิชาสื่อสารการแสดง (Performing Arts)

5.  การภาพยนตร์และภาพนิ่ง (Motion Pictures and Still Photography)

 

นอกจากนี้ คณะนิเทศศาสตร์ ยังได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาวิชาดังนี้

6. สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (Communication Management)