Chula's Logo
Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
   
 
สื่อสารองค์กร
  ติดต่องานสารบรรณ
เรื่องเด่น
จดหมายข่าวคณะนิเทศฯ
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์องค์กร
งานปฏิรูปสื่อ

คณะนิเทศศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ : ทบทวนขั้นต้น

ข่าวลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ : ทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2555   ณ อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ ชั้น 10 ห้อง 1001 คณะนิเทศศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ เป็นผู้     กล่าวเปิดการฝึกอบรม  และ ผศ.ดร.พนม คลี่ฉายา กล่าวรายงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย และรู้ขั้นตอนในการหนีไฟได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้เพื่อระงับอัคคีภัยตลอดจนประสานขอความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การอบรมได้แบ่งภาคทฤษฏีในช่วงเช้า อาทิ ทบทวนหัวข้อการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ,ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ ,  การแบ่งประเภทของเพลิง , จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย , การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ ,  วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ , เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ , วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง ,  แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย , การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ  และในช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ ซึ่งมีการสาธิตแผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง และทำ แผนการอพยพหนีไฟ , วิธีการอพยพหนีไฟ , ฝึกซ้อมการเข้าแผนและอพยพหนีไฟ ,  ฝึกการดับเพลิงประเภทต่างๆ ด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ เคมี,CO2,โฟม และน้ำ  เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2218-2205

กลับไปยังหน้ารวมข่าวเด่น

สารบัญย่อย
พิมพ์หน้านี้