Chula's Logo
Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
   
 
ภาควิชา คณาจารย์และหลักสูตร
  ภาควิชาและคณาจารย์
หลักการเลือกคณะ
หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันมีหลักสูตรอยู่ในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร และปริญญาโท 2 หลักสูตร การเรียนการสอนของภาควิชาฯ เน้นในทางทฤษฎีและปฏิบัติให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ทำให้นิสิตของภาควิชานอกจากจะมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการแล้ว ยังมีทักษะในการประยุกต์ใช้

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์แยกการศึกษาออกเป็น 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และ สาชาวิชาการโฆษณา

ในด้านสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ จะเน้นหนักที่ทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติงานทางการประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาด ผู้เรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การโน้มน้าวใจ การสร้างประชามติ ตลอดจนทักษะการใช้สื่อประเภทต่างๆเพื่อประโยชน์ในงานประชาสัมพันธ์

ส่วนในด้านสาขาวิชาการโฆษณาจะเน้นหนักในด้านงานโฆษณาต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณา และการสื่อสารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนสื่อ การรณรงค์ทางการโฆษณา การเขียนบทโฆษณา นิเทศศิลป์และคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อการโฆษณา และการวิจัยโฆษณาและการตลาด

แหล่งงานสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย แหล่งงานอาชีพโดยตรง เช่น เอเยนซีประชาสัมพันธ์ หน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรสาธารณะกุศล และธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้อาจประกอบธุรกิจ ด้านสื่อ เช่น การจัดทำสื่อต่างๆเพื่อการประชาสัมพันธ์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อกับอาจารย์ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำภาค คุณอัมพร, คุณวันวิสาข์ เบอร์โทร 02-218-2163 โทรสาร 02-218-2130 สาขาวิชาการโฆษณา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำภาค คุณอาภิสรา เบอร์โทร 02-218-2185 โทรสาร 02-218-2185

คณาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์

หัวหน้าภาควิชา
รศ.รุ่งนภา พิตรปรีชา
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ A-3
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คุณวุฒิ นศ.บ. (จุฬาฯ) M.A. in Comm. (Fairfield University)
เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2197


รศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ A-3
การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก คุณวุฒิ อ.บ. ภาษาอังกฤษ (จุฬาฯ) M.A. Comm. Theory (Michigan State U.) Ph.D. Mass Comm. (Ohio State U.)
เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2197


ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก คุณวุฒิ อ.บ. (จุฬาฯ) นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) Ph.D. (Ohio U.)
เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2176


รศ.พัชนี เชยจรรยา
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ A-3
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คุณวุฒิ นศ.บ. (จุฬาฯ) นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) (จุฬาฯ)
เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2162


รศ.กรรณิการ์ อัศวดรเดชา
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ A-3
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คุณวุฒิ อ.บ. (จุฬาฯ) S.H.N.D. in Com. Studies ( Aberdeen College of Commerce)
เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2195


ผศ.ดร.สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คุณวุฒิ นศ.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ) M.S. ( Northwestern University ) ดุษฎีบัณฑิต (ธรรมศาสตร์)
เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2197


ผศ.ดร.พนม คลี่ฉายา
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-4
การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก คุณวุฒิ นศ.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ) ว.ม. (สื่อสารพัฒนาการ) (ธรรมศาสตร์) นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) (จุฬาฯ)
เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2161


ผศ.ดร.นภวรรณ  ตันติเวชกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ A-3
การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก คุณวุฒิ ว.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ธรรมศาสตร์
M.A. (U.of Denver)  นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) จุฬาฯ


อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5
การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก คุณวุฒิ วบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) ธรรมศาสตร์
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาฯ   นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) จุฬาฯ


อ.สมิทธิ์ บุญชุติมา
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คุณวุฒิ นศ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 1) (จุฬาฯ) นศ.ม. (การโฆษณา) (จุฬาฯ) , M.A. in Transnational Communications and the Global Media (Goldsmiths, University of London )
เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2162


อ.ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คุณวุฒิ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (จุฬาฯ)
M.A. in Communicatin Studies, San Francisso State U. กำลังศึกษาปริญญาเอก
เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2158


จ้าหน้าที่ประจำภาค
คุณอัมพร
เบอร์โทร 02-218-2163
โทรสาร 02-218-2130

กลับสู่ด้านบน

คณาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา

รศ.ดร.สราวุธ อนันตชาติ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก คุณวุฒิ ว.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (มธ.) นศ.บ. (มสธ.) บธ.ม. (จุฬา.) M.A.M.C. Advertising ( U. of Florida , U.S.A. ) Ph.D. Mass Communication (Advertising) ( U. of Florida U.S.A. )
เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2194


ผศ.ดร.ม.ล.วิฏราธร จิรประวัติ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก คุณวุฒิ นศ.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ) M.A. (Michigan State U.) Ph.D. Mass Media (Advertising) (Michigan State U.)
เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2183


ผศ.รัตยา โตควณิชย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คุณวุฒิ นศ.บ. (จุฬาฯ) M.S. (U. of Illinois)
เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2183


อ.วิไลรักษ์ สันติกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คุณวุฒิ นศ.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ) นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) (จุฬาฯ) บธ.ม. (การตลาด) (เกษตรฯ) กำลังศึกษาปริญญาเอก
เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2211


อ.วรวัฒน์ จินตกานนท์
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ -
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คุณวุฒิ นศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (จุฬาฯ) M.F.A. ( Savannah College of Arts and Design , Georgia )
เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2184


รศ. ดร. วรวรรณ องค์ครุฑรักษา
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-4
การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก คุณวุฒิ ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (มช.) ร.บ. (มสธ.) M.A. (Tokai University, Japan) M.A. (New School for Social Research, New York , U.S.A.) Doctor of Arts in Communications (Tokai University , Japan)
เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2161
อีเมล:
เว็บ/บล็อก: คลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่ประจำภาค
คุณอาภิสรา อินทวิเศษ
เบอร์โทร 02-218-2185 โทรสาร 02-218-2139

กลับสู่ด้านบน

สารบัญย่อย
พิมพ์หน้านี้