Chula's Logo
Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
   
 
การรับสมัคร
  การรับสมัครปี 57
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรอื่นๆ
ผู้สมัครต่างชาติ

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ โดยในแต่ละปีจะมีจำนวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก

โดยทางคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตร และระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นิสิตได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด โดยในแต่ละหลักสูตรปริญญาประกอบไปด้วยบุคลากรและคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน อีกทั้งนิสิตมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในทุก สาขาวิชา เพื่อให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้

ในหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิธีการรับสมัครและคัดเลือกนิสิตใหม่ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเปิดและกระจายโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

หากข้อมูลที่ต้องการไม่ปรากฏในหน้าเว็บ กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่ คุณนิภาพรรณ์, คุณผาติรัตน์, คุณสุนิสา เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2209

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สารบัญย่อย
พิมพ์หน้านี้