Chula's Logo
Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
   
 
การรับสมัคร
  การรับสมัครปี 57
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรอื่นๆ
ผู้สมัครต่างชาติ

หลักสูตรปริญญาโท

ความเป็นมา
   
 

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อพฤติกรรมการสื่อสารของคนในสังคม และการแสวงหาองค์ความรู้ในศาสตร์ของการสื่อสาร นำมาสู่ปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมการสื่อสาร นั่นคือ ปรากฏการณ์การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการศึกษา วิจัย วิชาชีพ และการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ของการสื่อสาร เนื่องจากงานวิจัยที่มีอยู่เดิมมีลักษณะมองสื่อแยกกลุ่ม แยกประเภทกัน ในขณะที่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน สื่อหลากหลายเหล่านั้นได้ถูกนำมาหลวมรวมเป็นสื่อเดียวกัน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน ส่งผลให้หลักสูตรที่มีอยู่เดิมไม่อาจตอบสนองต่อประเด็นปัญหาของสังคมปัจจุบันได้

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการสร้างหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น และครอบคลุมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง การศึกษาผลกระทบของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร การนำไปใช้ และการมองหาวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่โดยบูรณาการหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ให้เป็นหลักสูตรเดียว เพื่อให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้ตอบรับกับสังคมปัจจุบัน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอนาคตได้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นนักวิชาการ นักวิจัย และนักวิชาชีพที่มีความสามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและ วิชาชีพตลอดจนสังคมโดยรวม หลักสูตรใหม่นี้

นอกจากจะมีรายวิชาที่มีความหลากหลายครอบคลุมองค์ความรู้ใหม่ทางด้านนิเทศศาสตร์ที่มีลักษณะเชิงบูรณาการมากขึ้นแล้ว ยังเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นิสิตเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้สามารถเลือกประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษาและวิจัยได้ตามที่ต้องการ

 
   
ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา และชื่อย่อ
   
 

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Arts Program in Communication Arts

ชื่อปริญญา และชื่อย่อ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ นศ.ม.

Master of Arts (Communication Arts)
ชื่อย่อ M.A. (Communication Arts)

 
   
แผนการศึกษาและกลุ่มวิชา
   
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแบบบนฐานความคิดของศาสตร์และการประยุกต์ใช้การสื่อสารที่สอดคล้องกับปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับการสื่อสารในสังคมอนาคต มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรให้มีความเข้าใจในองค์ประกอบหลักของศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านการสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม  

 

 

แผนการเรียนมีความ ยืดหยุ่น ให้ผู้เรียน เลือกเรียนได้ ตามความต้องการ และ รายวิชามีความหลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน เนื้อหาวิชามี ความล้ำสมัย ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารและสังคม ให้นิสิตได้เลือกเรียนตามความต้องการ แยกตามแผนการศึกษา ดังนี้

1. แผนการศึกษาเน้นวิชาการ / เปิดสอนภาคในเวลาราชการ
การเรียนการสอนเน้นทฤษฎี วิจัย และการสร้างองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ กำหนดแผนการศึกษาเฉพาะ แผน ก และ เปิดการเรียนการสอนในเวลาราชการ มีกลุ่มวิชา 5 กลุ่ม ดังนี้

  1.1 กลุ่มวิชาวารสารและสารสนเทศ
    เน้นองค์ความรู้ขั้นสูงด้านข่าว สารสนเทศ การบรรณาธิการ สารคดี และจรรยาบรรณวิชาชีพในสื่อต่าง ๆ
     
  1.2 กลุ่มวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
    เน้นองค์ความรู้ขั้นสูงด้านจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายทั้งทางด้านธุรกิจและสังคม การบริหารองค์กรสื่อและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการสื่อสารสาธารณะ
     
  1.3 กลุ่มวิชาการสื่อสารผ่านสื่อและวาทนิเทศ
    เน้นองค์ความรู้ขั้นสูงในการสร้างองค์ความรู้และวิทยาการด้านการสื่อสาร ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อกระแสหลัก สื่อใหม่ สื่อประเพณี และวาทนิเทศซึ่งครอบคลุมการสื่อสารระหว่างบุคคล และหลักวาทศาสตร์
     
  1.4 กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
    เน้นองค์ความรู้ขั้นสูงด้านวิทยาการ และการสื่อสารกับสังคมและวัฒนธรรมในบริบทของประเทศไทยและนานาชาติ รวมทั้งการใช้การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
     
  1.5 กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงสุนทรียะและบันเทิงคดี
    เน้นองค์ความรู้ขั้นสูงด้านการสร้างสรรค์การสื่อสารที่มีสุนทรียะและความบันเทิงในการแสดงร่วมสมัย สื่อกระแสหลัก สื่อใหม่ และสื่อประเพณี

2. แผนการศึกษาเน้นวิชาชีพ / เปิดสอนภาคนอกเวลาราชการ
การเรียนการสอนเน้นองค์ความรู้นิเทศศาสตร์เชิงวิชาชีพขั้นสูง โดยมีพื้นฐานด้านทฤษฎี และวิจัย กำหนดแผนการศึกษาที่เน้น แผน ข แต่เปิดโอกาสให้เลือก แผน ก ได้ภายหลังเปิดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ มีกลุ่มวิชา 3 กลุ่ม ดังนี้

  2.1 กลุ่มวิชาการผลิตข่าวและสารคดี
    เน้นความเป็นนักวิชาชีพขั้นสูงที่มีความสามารถด้านการบรรณาธิการ ข่าว สารสนเทศ สารคดี และจรรยาบรรณวิชาชีพในสื่อต่าง ๆ
     
  2.2 กลุ่มวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
    เน้นความเป็นนักวิชาชีพขั้นสูงด้านจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายทั้งทางด้านธุรกิจและสังคม การบริหารองค์กรสื่อและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการสื่อสารสาธารณะ
     
  2.3 กลุ่มวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อบันเทิง
    เน้นความเป็นนักวิชาชีพขั้นสูงที่มีความสามารถสร้างสรรค์การแสดง รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ งานศิลปะการสื่อสารในการแสดงร่วมสมัย สื่อกระแสหลัก สื่อใหม่ และสื่อประเพณี
     
 
   
โครงสร้างหลักสูตร
   
 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักหลักสูตร

แผน ก. แบบ ก(2)

แผน ข.

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

36

36

จำนวนหน่วยกิตวิชาเรียน

 

 

 

- รายวิชาบังคับ วิชาทฤษฎี และ วิชาวิจัย

6

6

 

- รายวิชาเลือก ตามกลุ่มวิชา โดยเลือกจากวิชาในกลุ่มวิชาที่สนใจ

18

24

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

12

-

จำนวนหน่วยกิตโครงการพิเศษ

-

6

หมายเหตุ ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี – 4 ปีการศึกษา

 
   
 คุณสมบัติของผู้เรียน
   
 

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

• ผู้สมัครเข้าศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านนิเทศศาสตร์ หรืออาชีพที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

• คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

 
   
 ตารางเวลาการเรียน
   
 

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 15 สัปดาห์

• ภาคในเวลาราชการ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.00 น.
• ภาคนอกเวลาราชการ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 น. - 21.00 น. หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 19.00 น.

 
   
 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
   
 

• ภาคในเวลาราชการ ภาคการศึกษาละประมาณ 26,000 บาท
• ภาคนอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาละประมาณ 65,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องอัตราการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนและเงินเรียกเก็บประเภทอื่น ๆ สำหรับนิสิต

 สำนักงานหลักสูตร
   
 

บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ ชั้น 7
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สอบถามข้อมูล คุณสุภา หลายคงคา และคุณเอมอร ศรีสุวรรณ
โทรศัพท์ 0-2218-2155 และ 0-2218-2178
เว็บไซต์ www.grad.commarts.chula.ac.th

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ได้ให้ไว้ในเว็บไซต์ โปรดติดต่อ คุณสุภา หรือ คุณเอมอร หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-2155

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 
พิมพ์หน้านี้