Chula's Logo
Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
   
 
การรับสมัคร
  การรับสมัครปี 57
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรอื่นๆ
ผู้สมัครต่างชาติ

หลักสูตรปริญญาเอก

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรปริญญาเอกของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีผลงานวิจัย โครงการและวิทยานิพนธ์ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง อีกทั้งผลงานเหล่านี้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงต่อสังคมโดยรวม จึงทำให้ในแต่ละปีมีผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกของคณะนิเทศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของทางคณะฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูง เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่นำไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน มีความพร้อมในด้านข้อมูล การค้นคว้า และมีคู่มือด้านงานวิจัยต่างๆ ที่ทันสมัย รวมไปถึงมีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยต่างๆ ด้วย

นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ท่านสามารถศึกษาวิธีการสมัครและตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CU-TEP ได้ที่ www.atc.chula.ac.th หรือโทร. 02-218-3717

ท่านสามารถติดตามวิธีการรับสมัครเข้าศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาเอก ได้หน้าเว็บนี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ได้ให้ไว้ในเว็บไซต์ โปรดติดต่อ คุณสุภา หรือ คุณเอมอร หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-2155

ในระดับดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ได้จัดให้มีหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ไว้ในขณะนี้หนึ่งหลักสูตร อย่างไรก็ดีผู้เรียนสามารถเลือกทำงานวิจัยในด้านที่ตนสนใจได้ในการรับสมัครทางคณะจัดให้มีการสมัครได้ใน 2 รูปแบบด้วยกัน คือ
 1. การรับสมัครบุคคลตามเกณฑ์ปกติ คาดว่าจะรับนิสิตได้ 10 คน
  รหัสหลักสูตร 0343
 2. การรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงด้วยวิธีพิเศษ
  รหัสหลักสูตร 0343

ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลใบสมัคร Online ทาง Internet และสืบค้นข้อมูลประกอบการ
สมัครได้ที่ www.grad.chula.ac.th (การรับสมัครเข้าศึกษา) หรือ ซื้อหนังสือคู่มือการรับสมัครฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนกลางเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละปีด้วย

คุณสมบัติ
   
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครตามเกณฑ์ปกติ ภาคในเวลาราชการ
 1. จบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาใดก็ได้ แต่หากผู้สมัครไม่ได้จบการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด
 2. มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า
วิชาที่สอบสำหรับการสมัครตามเกณฑ์ปกติ
 1. ทฤษฎีการสื่อสาร
 2. การวิจัยการสื่อสาร
 3. ส่งโครงร่างงานวิจัย (ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4)
  ผู้สมัครสามารดาวน์โหลดข้อกำหนดการเสนอโครงร่างงานวิจัยได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF
 4. สอบสัมภาษณ์

  หมายเหตุ ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) เทียบเท่าคะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า 530 คะแนน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครตามเกณฑ์บุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงด้วยวิธีพิเศษ ภาคในเวลาราชการ
 1. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ
  การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ หรือกำลังศึกษาอยู่
  ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และ
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75
 4. ได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน

  สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย จะต้องแสดงหลักฐานสำเร็จการศึกษาในวันลงทะเบียนแรกเข้า
  ซึ่งการรับเข้าศึกษาจะมีผลเมื่อผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยได้แต้มเฉลี่ยตามคุณสมบัติที่กำหนด
 
   
 ระยะเวลาในการสมัคร
   
 

ทั้งนี้ภาคปกติหรือภาคในเวลาราชการจะรับสมัครในช่วงเดือนกลางเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละปีด้วย

ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลลงในใบสมัครแบบออน์ไลน์ได้ทางอินเตอร์เน็ต และสืบค้นข้อมูลการสมัครได้ที่ www.grad.chula.ac.th จากนั้นคลิกเลือกเมนู 'การรับสมัครเข้าศึกษา'

ผู้สมัครตามเกณฑ์บุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดปี โดยติดต่อคุณสุภา หรือ คุณเอมอร หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-2155

 
   
 หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร
   
 
 • ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย

ในการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.atc.chula.ac.th นอกจากนี้ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในช่วงระยะเวลาที่ทางศูนย์ทดสอบฯ เปิดให้ลงทะเบียนสมัครสอบของแต่ละรอบเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษ โปรดสอบถามที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารจามจุรี 8 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-3703 ถึง 6 หลังจากทำการสอบแล้ว ผู้สมัครจะต้องนำผลการสอบส่งให้สาขาวิชาที่สมัครสอบไว้ ภายในวันที่สาขาวิชากำหนด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ได้ให้ไว้ในเว็บไซต์ โปรดติดต่อ คุณสุภา หรือ คุณเอมอร หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-2155

กลับสู่ด้านบน
พิมพ์หน้านี้